بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۴۵۱ – ۱۶۵۰۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۸۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۸۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۸ تیر ۱۳۸۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۸۴؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۸۴؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۲ مرداد ۱۳۸۴؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۵ مرداد ۱۳۸۴؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۸۴؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۸۴؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۸۴؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۸۴؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ شهریور ۱۳۸۴؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ شهریور ۱۳۸۴؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۸۴؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۸۴؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۳ مهر ۱۳۸۴؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۸۴؛ استان کرمانشاه، ايران، دیزل آباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۸۴؛ استان کرمانشاه، ايران، دیزل آباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۸۴؛ استان کرمانشاه، ايران، دیزل آباد
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۸۴ — آذر ۱۳۸۴؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۸۴ — آذر ۱۳۸۴؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۸۴؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۸۴؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۸۴؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۴ آذر ۱۳۸۴؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۴؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۴؛ استادیوم ورزشی سبزوار، سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۴؛ استادیوم ورزشی سبزوار، سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۴؛ استادیوم ورزشی سبزوار، سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۸۴؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ دی ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ دی ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۸۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تایباد
اعدام: حلق آویز؛ ۸ دی ۱۳۸۴؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ استان همدان، ايران، تويسرکان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ استان همدان، ايران، تويسرکان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، سبزوار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، سبزوار

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.