بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۴۵۱ – ۱۶۵۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۷۹؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۷۹؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۷۹؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ بهمن ۱۳۷۹؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۷۹؛ دماوند، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اسفند ۱۳۷۹؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۷۹؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۷۹؛ کاشمر، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ فروردین ۱۳۸۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۸۰؛ آمل، استان مازندران، ايران، زندان آمل
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ سقز، استان کردستان، ايران، پادگان سقز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۰ — خرداد ۱۳۸۰؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، میدان جمهوری اسلامی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ هرات، افغانستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ خرداد ۱۳۸۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۰ — تیر ۱۳۸۰؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۰ — تیر ۱۳۸۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: گردن زدن؛ ۲۶ خرداد ۱۳۸۰؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.