بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۶۵۱ – ۱۶۷۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۱ — آذر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۱ — آذر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ آبان ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آبان ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آبان ۱۳۸۱؛ استان کردستان، ايران، مريوان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آبان ۱۳۸۱؛ استان کردستان، ايران، مريوان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ آبان ۱۳۸۱؛ استان بوشهر، ايران، بندر ریگ
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۸۱؛ استان مرکزی، ايران، قم
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۱ آذر ۱۳۸۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ دی، ۱۳۸۱؛ استان زنجان، ايران، قزوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ دی ۱۳۸۱؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ دی ۱۳۸۱؛ استان سمنان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ دی ۱۳۸۱؛ استان سمنان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ دی ۱۳۸۱؛ استان خوزستان، ايران، ماهشهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، درگز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، درگز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خوزستان، ايران، بهبهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خوزستان، ايران، بهبهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، بم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان بوشهر، ايران، کنگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خوزستان، ايران، رامشیر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، بم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، بم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، بم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، بم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خوزستان، ايران، ماهشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قائنات
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، اهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، اهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، اهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۸۱؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۸۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.