بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

درباره

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳
محل: ايران، زندان مرکزی تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز