بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۱۰۱ – ۲۱۱۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ مرداد ۱۳۵۹؛ استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ آبان ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ آذرشهر، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۸۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۴؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹؛ بروجرد، استان لرستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۱ — خرداد ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، مقر پاسداران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۶۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۸ شهریور ۱۳۹۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۶؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زابل
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۹۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.