بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۹۰۱ – ۸۹۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۴ آبان ۱۳۶۴؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۳؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، ياسوج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ فروردین ۱۳۸۴؛ پاکستان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ آذر ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۹۳؛ استان اصفهان، ايران، زندان دستگرد، دستگرد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، زندان دزل آباد، پاوه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، سبزوار
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، سبزوار
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ فروردین ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رودسر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، تالش، هشتپر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ آبان ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ دی ۱۳۹۲ — بهمن ۱۳۹۲؛ استان خوزستان، ايران، رامشیر

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.