بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۰۵۱ – ۸۱۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ تیر ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۱ — شهریور ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان ايلام، ايران، ايلام
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۵ — ۱۳۶۶؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۶؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ شهریور ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سقز
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱؛ استان همدان، ايران، ملاير
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۱؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ آذر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، ماهشهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ شهریور ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، خرمشهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ آذر ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۲ — اسفند ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.