بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۲۰۱ – ۲۱۲۵۰ از ۲۶۲۷۹
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۲۲، ۱۳۶۱؛ استان لرستان، ايران، اليگودرز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۲۱، ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، آستارا
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ استان اصفهان، ايران، خميني شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ خرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۴؛ استان مرکزی، ايران، قم
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مهر ۱۳۷۱؛ پنجوين، عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ استان فارس، ايران، آباده
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۲، ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ تیر ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر ۴، ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۲۰، ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۲۰، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۲۰، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ دی ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۰ اسفند ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، شهرری، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، شوشتر
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۳۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، مقابل دانشگاه تهران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۲، ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، سبزوار
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۹، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ دی ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۲۹، ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱، ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۷، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.