بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۰۱ – ۵۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، آمل، استان مازندران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ايران، قائم شهر، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران، ساری، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۹۷ — آبان ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، اراک، استان مرکزی
اعدام: تيرباران؛ اردیبهشت ۱۳۶۰ — خرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۶۲؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ تیر ۱۳۶۰؛ ايران، جهرم، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۶؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۷؛ ايران، گرگان، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۹ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، گرگان، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۳ — آذر ۱۳۶۳؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: ؛ ۲۴ دی ۱۳۶۰؛ ايران، بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۲؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۴؛ عراق، اربيل
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۷ تیر ۱۳۶۲؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ لبنان، بيروت
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۸؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، نوشهر، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، فسا، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران، همدان، استان همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰؛ ايران، تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.