بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۰۱ – ۵۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۹۷ — آبان ۱۳۹۷؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، اراک
اعدام: تيرباران؛ اردیبهشت ۱۳۶۰ — خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۶۲؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۲؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ تیر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، جهرم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۶؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۹ اسفند ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ آبان ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۳ — آذر ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: ؛ ۲۴ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۷ تیر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، نوشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، فسا
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.