بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۰۰۱ – ۲۱۰۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: اعدام فراقضایی؛ تیر ۱۳۸۸ — مرداد ۱۳۸۸؛ استان کرمان، ايران، سيرجان
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۵ شهریور ۱۳۶۸؛ لارناکا، قبرس
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۲؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، زندان مرکزی یاسوج، ياسوج
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ مهر ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۹ — اسفند ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵؛ استان کرمان، ايران، سيرجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۶۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۶۲؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۸ اسفند ۱۳۷۱؛ کراچی، پاکستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۶۲؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۷ خرداد ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان سراوان، سراوان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان دستگرد، دستگرد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد، ۱۳۵۹؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ خرداد ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.