بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۰۵۱ – ۲۱۱۰۰ از ۲۶۲۷۹
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن، ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر ۴، ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر ۲۳، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ فروردین ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۳۰، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۵، ۱۳۶۲؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۳، ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ خرداد ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ خرداد ۱۳۸۸ — تیر ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ مرداد ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۲۳، ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۵، ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۱، ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تیر ۱۲، ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۱ تیر ۱۳۵۸؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۳؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه دیگر قتل فراقضایی؛ ۵ شهریور ۱۳۶۵؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۵، ۱۳۶۰؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۶، ۱۳۶۰؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ مرداد ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۲۲، ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، سبزوار
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۳، ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۳۰، ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۵؛ استان کرمان، ايران، سيرجان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.