بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۰۵۱ – ۲۱۱۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زابل، زابل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، استهبان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۴ — دی ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: سنگسار؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: سنگسار؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: سنگسار؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: سنگسار؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: سنگسار؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: سنگسار؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۲۶ دی ۱۳۶۸؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ شهریور ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، میدان آزادی، مشگين شهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ مهر ۱۳۷۳؛ استان تهران، ايران، زندان ورامین، ورامين
اعدام: سنگسار؛ آذر ۱۳۶۵ — دی ۱۳۶۵؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: سنگسار؛ آذر ۱۳۶۵ — دی ۱۳۶۵؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: سنگسار؛ آذر ۱۳۶۵ — دی ۱۳۶۵؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ خرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ خرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اسفند ۱۳۸۸؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۹ خرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ خرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، شيروان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، سرخس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان مرکزی، ايران، اراک

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.