بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۱۰۱ – ۵۱۵۰ از ۲۶۲۷۹
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۲؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، شبستر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن، ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۳ مهر ۱۳۸۴؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۹۴؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ آبان ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۸۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۸۶؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۴؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ دی ۱۳۷۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی سلماس، سلماس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ اسفند ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ آذر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اردیبهشت ۱۳۶۱ — خرداد ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۱ مرداد ۱۳۷۶؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۵۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۹۷؛ استان خوزستان، ايران، زندان مرکزی، اهواز
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.