بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۰۵۱ – ۵۱۰۰ از ۲۶۲۵۴
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، پادگان عبدالله مسگر (میدان چوگان)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۱ فروردین ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، استادیوم ورزشی سبزوار، سبزوار
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ استان فارس، ايران، جهرم
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مرکزی تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۹۴؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان مرکزی، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مرکزی تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ مهر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ مرداد ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۹۱؛ استان کرمان، ايران، بافت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۸۹؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۹۱؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۵؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.