بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۳۸۵۱ – ۳۹۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۹۰ — ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ شهریور ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ آذر ۱۳۹۶؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۸۴؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ شهریور ۱۳۸۷؛ استان مازندران، ايران، نوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۷؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۲؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۴؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۳؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۴؛ استان اصفهان، ايران، مقابل اداره راه و ترابری، گلپايگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۵؛ استان کرمان، ايران، میدان خاجو، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۹۴؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۹۴؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۹۴؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۹۰؛ استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۸؛ استان مازندران، ايران، زندان آمل، آمل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۹۲ — اسفند ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، بم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۹۵؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۷ آذر ۱۳۶۲؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ فروردین ۱۳۹۶؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، درود
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ آبان ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، بهبهان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.