بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۹۵۱ – ۲۱۰۰۰ از ۲۶۲۹۹
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ خرداد ۱۳۸۶؛ فسا، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۲۷، ۱۳۶۱؛ زنجان، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۵، ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد، ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۸، ۱۳۶۰؛ قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد، ۱۳۶۱؛ استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ صومعه سرا، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ خرداد ۱۳۹۳؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ میدان پلیس، ماهشهر، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۵۹؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر، ۱۳۶۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور، ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ مرداد، ۱۳۶۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۶؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ دی ۶، ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اردیبهشت ۶، ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۲۰، ۱۳۶۰؛ زنجان، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ مرداد ۲۵، ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۹۶؛ زندان مرکزی تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۶، ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۰، ۱۳۶۰؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ خرداد ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اسفند ۹، ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸؛ گورستان احمدآباد، بهبهان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۸۰؛ سمنان، استان سمنان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۵۸؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر، ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۹؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۸، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ دی ۱۵، ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.