بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

بابک باورصاد

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص
اتهامات: جرايم جنسی

ملاحظات

اطلاعات درباره آقای بابک باورصاد از راه فرم الکترونیکی توسط یکی از آشنایان وی به بنیاد برومند فرستاده شده است.

دستگیری و بازداشت

طبق اطلاعات موجود، آقای باورصاد ساعت ٣ بعد از ظهری در سال ١٩٩٢ (زمستان ١٣٧٠ تا پاییز ٧١) در اهواز (استان خوزستان) بازداشت شد. اطلاعات دیگری درباره دستگیری و بازداشت وی در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست جز این که طبق فرم دریافت شده، دادگاه در سال ١٩٩٣ تنها یک ساعت طول کشید.

اتهامات

اتهامات علیه آقای باورصاد رابطه نامشروع عنوان شده بود.

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمانهای بین المللی حقوق بشراشاره به گزارشهایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی از قبیل جرائم جنسی، قاچاق مواد مخدر و غیره محکوم و همراه با محکومین غیر سیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست جز این که آقای باورصاد از داشتن وکیل محروم بود.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید