بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۴.۳ ز

هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل حق دارد مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.