اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ۱

کلیه افراد حق دارند خواستار کمک وکیلی که خود انتخاب می نماید برای حمایت و ثبوت حقوق خود و دفاع از آنها در کلیه مراحل رسیدگی جزایی بشوند.