بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۴.۳ ه

هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل دارد از شهودی که علیه او شهادت می دهند سؤالات بکند یا بخواهد که از آنها سؤالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سؤالات بشود.