بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز (ترذیلی)، ماده ۱

1ـ ازنظر اين کنوانسیون (پیمان نامه) واژه ی «شكنجه» به هر رفتاری اطلاق ميشود كه عامداً بوسيله يك مأمور رسمی، يا به تحريك و رضای صريح يا ضمنی او و يا بوسيله هر فرد ديگر كه در موضع يك مقام رسمی عمل ميكند، به قصد كسب اطلاع و اعتراف از فرد مورد عذاب و يا شخص ثالث، اِعمال و باعث درد و صدمه شديد بدني و رواني او ميشود. همچنين شكنجه بمعناي هر عملي است براي كيفر دادن شخص نسبت به جرمي كه مرتكب و يا مظنون به ارتكاب آن شده است و نيز بمعناي اِعمال تهديد و فشار بر فرد مزبور يا شخص ثالث و يا هر عملي است كه مبتني بر انواع تبعيض بوده باشد. اين تعريف از شكنجه، درد يا صدمه اي را كه منتج از كيفرهاي قانوني و برآمده از ذات اين كيفرها است شامل نميشود: 2ـ اين ماده هيچيك از اسناد بين المللي و يا قوانين در سطح ملي را كه مقررات وسيعتري را در بر ميگيرند و يا مي توانند بگيرند نقض نميكند.