بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ۶

افرادی که وکیل ندارند، در کلیه مواردی که منافع عدالت ایجاب می نماید حق دارند از وکیلی با تجربه و شایسته در زمینه ای که با ماهیت جرم انتسابی به آنها مناسبت داشته باشد جهت تأمین معاضدت حقوقی مؤثر بدون پرداخت وجهی در صورتی که فاقد امکان کافی برای پرداخت هزینه این گونه خدمات باشند، برخوردار گردند.