بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ۱

دولتهای عضو این پروتکل با اعتقاد به اینکه الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک می کند، با در نظر داشتن ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، با امعان نظر به اینکه ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با چنان عباراتی به الغای مجازات اعدام استناد می کند که قویاٌ مبین مطلوب بودن الغای مجازات اعدام می باشد، با اعتقاد به اینکه تمام تدابیر الغای مجازات اعدام باید به عنوان پیشرفتی در بهره مندی از حق حیات تلقی شوند، خواهان آنکه بدین وسیله تعهدی بین المللی برای الغای مجازات اعدام برعهده گیرند، به نحو زیر توافق نموده اند: ۱. هیچ کس در حوزه صلاحیت یک کشور عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد. ۲. هر دولت عضو تمامی اقدامات لازمه را برای الغای مجازات اعدام در صلاحیت خویش به عمل خواهد آورد.