بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ،۱۱.۱

هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد با وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.