بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

۲ اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده

دولتها اطمینان حاصل خواهند نمود که روشها مؤثر و مکانیسمهای کافی برای دسترسی مؤثر و مساوی به وکلا جهت کلیه افراد داخل قلمرو آنها و تابع صلاحیتهای آنها بدون تبعیض از هر لحاظ، مثل تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، ریشه نژادی، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه ملی یا اجتماعی، اموال، تولّد، وضعیت اقتصادی و غیره، وجود داشته باشد.