میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۹.۱

هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.