بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۴.۳ ج

بدون تأخیر غیر موجه در باره او قضاوت بشود.