میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۴.۳ ج

بدون تأخیر غیر موجه در باره او قضاوت بشود.