میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۹.۲

هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.