بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ۵

دولتها اطمینان حاصل خواهند نمود که کلیه افراد به فوریت توسط مقام ذی صلاح از حق استفاده ازکمک وکیلی که خودشان انتخاب می نمایند به محض دستگیری یا بازداشت یا متهم شدن به ارتکاب جرایم جزایی، مطلع شوند.