میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۴.۲

هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.