بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.