اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.