بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۹۰۱ – ۴۹۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ ايران، بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۵؛ ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۵؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۲؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۲؛ ايران، استان باختران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ ايران، زندان میاندواب، مياندوآب، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۹۴؛ ايران، زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۲؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵؛ ايران، زندان میاندواب، مياندوآب، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ شهریور ۱۳۶۲؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۴؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۹۰؛ ايران، زندان بهبهان، بهبهان، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۹ تیر ۱۳۶۲؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ ايران، استادیوم ورزشی سبزوار، سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، کرمانشاه، استان کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران، جهرم، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۹۲؛ ايران، زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۴؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.