بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۰۰۱ – ۵۰۵۰ از ۲۶۳۰۴
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ آبان ۱۳۶۱؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۵؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان سلماس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۲؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ تیر ۱۳۵۸؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ مهر ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۶؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ بجنورد، استان خراسان شمالی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ مياندوآب، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان میاندواب
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۹۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مرکزی تبریز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵؛ مياندوآب، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان میاندواب
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۹۰؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران، زندان بهبهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۹ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران، پادگان عبدالله مسگر (میدان چوگان)
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.