بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۹۵۱ – ۵۰۰۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ مهر ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۶؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ مياندوآب، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان میاندواب
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۹۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵؛ مياندوآب، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان میاندواب
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۴؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۹۰؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران، زندان بهبهان
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۹ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران، پادگان عبدالله مسگر (میدان چوگان)
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، استادیوم ورزشی سبزوار
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ جهرم، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.