بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۸۵۱ – ۴۹۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ تیر ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۸۹؛ استان مازندران، ايران، بابلسر
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۹۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۴ دی ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ فروردین ۱۳۸۵؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ تیر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان ايلام، ايران، ايلام
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۴ بهمن ۱۳۸۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ دی ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه دیگر قتل خودسرانه؛ ۸ مرداد ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.