بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۲۵۱ – ۲۳۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۸۱؛ استان سمنان، ايران، سمنان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۹ مرداد ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زابل، زابل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۵ مهر ۱۳۹۵؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۸۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ دی ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۰؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸؛ استان گلستان، ايران، زندان مرکزی گرگان، گرگان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۸۲
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۸۷؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ مهر ۱۳۷۶؛ استان اصفهان، ايران، کاشان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۹؛ استان گلستان، ايران، زندان گنبد کاووس، گنبد کاووس
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ تیر ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ آبان ۱۳۹۹؛ تورنتو، کانادا
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۹ — ۱۳۷۰؛ استان تهران، ايران، شهر ری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ تیر ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۶ اسفند ۱۳۸۷؛ استان گيلان، ايران، آستارا
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۸۶؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، پادگان سقز، سقز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ خرداد ۱۳۶۱ — تیر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۵؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ دی ۱۳۶۰؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.