بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۸۵۱ – ۲۰۹۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۵۹؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۳؛ استان اصفهان، ايران، گلپايگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ آبان ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴؛ استان تهران، ايران، زندان قزل حصار، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۱ تیر ۱۳۷۳؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۸۹؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۸؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۹۱؛ استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.