بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۸۰۱ – ۲۰۸۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۸ شهریور ۱۳۹۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زابل، زابل
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۶۲؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳؛ استان تهران، ايران، زندان قزل حصار، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ آبان ۱۳۷۴؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۵۹؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۳؛ استان اصفهان، ايران، گلپايگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ آبان ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.