بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۸۵۱ – ۱۷۹۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۸۲؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۵ خرداد ۱۳۸۹؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۹ — ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵؛ استان هرمزگان، ايران، ميناب
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، سرخس
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، سلماس
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۷۵؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ شهریور ۱۳۷۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، سلماس
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ مرداد ۱۳۷۶؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۲؛ استان گيلان، ايران، رودبار
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، سلماس
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ آذر ۱۳۹۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، سرباز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ خرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ فروردین ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، بوکان
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۷؛ استان کردستان، ايران، زندان دزل آباد، پاوه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۸۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.