بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۸۰۱ – ۱۷۸۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان خوزستان، ايران، آغاجاری
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، ملاير
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، ملاير
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۱؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مهر ۱۳۸۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۷۹؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، پاکدشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ آذر ۱۳۵۹؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ بهمن ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ آذر ۱۳۵۹؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، اهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، آغاجاری
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.