بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۷۵۱ – ۱۷۸۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۶ دی ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان سراوان، سراوان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۲؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۵؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۹۵؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۴؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ تیر ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۲؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ مرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ اسفند ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۷۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۵ تیر ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳ شهریور ۱۳۹۳؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ تیر ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان شهربانی، مشهد
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۱؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، کاشان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۹۴؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۰؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ استان فارس، ايران، شيراز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.