بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۷۵۱ – ۱۷۸۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۵؛ استان اصفهان، ايران، دستگرد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۴ دی ۱۳۶۰؛ استان بوشهر، ايران، برازجان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ مهر ۱۳۷۳؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۹۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۳ شهریور ۱۳۸۸؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ دی ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، بهبهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۴ دی ۱۳۶۰؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۸؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۲ — اسفند ۱۳۶۲؛ استان کرمانشاه، ايران، دیزل آباد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۸۲؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ آذر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.