بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۷۰۱ – ۷۷۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مرداد ۱۳۷۶؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، رودسر، استان گيلان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۲؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران، نهاوند، استان همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ ايران، ايلام، استان ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۴ — اسفند ۱۳۶۴؛ ايران، تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مهر ۱۳۷۶ — آبان ۱۳۷۶؛ ايران، قائنات، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ ايران، زندان مرکزی، قزوین، استان قزوین
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۰؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ خرداد ۱۳۵۹؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۶۱؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران، ايلام، استان ايلام
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ آبان ۱۳۷۳؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ تیر ۱۳۹۱؛ ايران، اهر، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۸؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۵۹؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ دی ۱۳۷۹؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ ايران، زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ دی ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.