بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۶۰۱ – ۷۶۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲ مهر ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۰؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۹۴؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۸۰؛ استان سمنان، ايران، سمنان
اعدام: ؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ بهمن ۱۳۶۱؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ آذر ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قوچان
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ بهمن ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۵ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: تيرباران؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.