بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۶۵۱ – ۷۷۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ اسفند ۱۳۶۸؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۶؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۹۱؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۹۱؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، فومن
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مرداد ۱۳۷۶؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رودسر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۲؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۴ — اسفند ۱۳۶۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مهر ۱۳۷۶ — آبان ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قائنات
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قوچان
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.