بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۴۵۱ – ۲۴۵۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۶؛ استان مازندران، ايران، زندان نشتارود، نشتارود، تنکابن
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶؛ استان مازندران، ايران، زندان نوشهر، نوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶؛ استان بوشهر، ايران، زندان مرکزی، بوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، بیمارستان امام علی، چابهار
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، بیمارستان امام علی، چابهار
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ اسفند ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶؛ استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان
نحوه کشته‌شدن: بمب‌گذاری؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه، مراغه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان خوی، خوی
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، پاسگاه ابتر، ايرانشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، دوگنبدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، دوگنبدان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ فروردین ۱۳۹۷؛ سوران (ديانا)، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ فروردین ۱۳۹۷؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، دلگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷؛ استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.