بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۳۵۱ – ۲۴۴۰۰ از ۲۶۲۴۸
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان خوی، خوی، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند، استان خراسان جنوبی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ تیر ۱۳۹۷؛ عراق، پنجوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۷؛ زندان شیروان، شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ مرداد ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی بجنورد، بجنورد، استان خراسان شمالی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی بجنورد، بجنورد، استان خراسان شمالی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی بجنورد، بجنورد، استان خراسان شمالی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ شهریور ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۹۷؛ ايران، اشنویه، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۹۷؛ ايران، اشنویه، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۹۷ — مهر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ شهریور ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، اراک، استان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.