بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۷۵۱ – ۱۶۸۰۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ درگز، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ کنگان، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ رامشیر، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ قائنات، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ ايلام، استان ايلام، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ شاهرود، استان سمنان، ايران، زندان شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ اهر، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ اهر، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ اهر، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ شاهرود، استان سمنان، ايران، زندان شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۸۱؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۸۱؛ درود، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۸۱؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۸۱؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۸۱؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۱؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۱؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اسفند ۱۳۸۱؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اسفند ۱۳۸۱؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.