بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۳۰۱ – ۱۶۳۵۰ از ۲۶۲۴۴
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۷۹؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۷۹ — شهریور ۱۳۷۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۷۹؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۷۹؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۷۹؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۷۹ — مهر ۱۳۷۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۷۹ — مهر ۱۳۷۹؛ شهرضا، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۷۹؛ انديمشک، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۷۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۹؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۹؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲ مهر ۱۳۷۹؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۷۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۷۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۷۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ مهر ۱۳۷۹؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ مهر ۱۳۷۹؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۷۹؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۷۹؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مهر ۱۳۷۹؛ دندی، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۷۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۷۹ — آذر ۱۳۷۹؛ زندان مرکزی، ايلام، استان ايلام، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۷۹ — آذر ۱۳۷۹؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۷۹ — آذر ۱۳۷۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ آبان ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ آذر ۱۳۷۹؛ استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۷۹؛ استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۷۹؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۷۹؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۹ — ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۹ — ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۹ — ۱۳۸۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۹ — ۱۳۸۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۹ — ۱۳۸۰؛ آباده، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۹ — ۱۳۸۰؛ آباده، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۷۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۷۹؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ دی ۱۳۷۹؛ شهر ری، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.