بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناشناس

درباره

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۴ مهر ۱۳۸۱
محل: استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز