بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۳۰۱ – ۱۵۳۵۰ از ۲۶۳۶۹
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۰ — ۱۳۷۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۷۱؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ دی ۱۳۷۱؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ دی ۱۳۷۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ دی ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ دی ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۸ اسفند ۱۳۷۱؛ کراچی، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ اسفند ۱۳۷۱؛ کراچی، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۵ اسفند ۱۳۷۱؛ میدان آلبا، رم، ايتاليا
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۷۱ — فروردین ۱۳۷۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۷۱ — فروردین ۱۳۷۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۷۲ — خرداد ۱۳۷۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۶ خرداد ۱۳۷۲؛ کراچی، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۶ خرداد ۱۳۷۲؛ کراچی، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۷۲ — شهریور ۱۳۷۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۹ تیر ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ تیر ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ تیر ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ تیر ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ تیر ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۶ مرداد ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۲؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۲؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۷۲؛ حیاط شعبه یک دادگاه جزایی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۷۲؛ حیاط شعبه یک دادگاه جزایی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۶ شهریور ۱۳۷۲؛ استان آنکارا، آلتینداغ، آنکارا، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۸ شهریور ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۷۲ — شهریور ۱۳۷۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ شهریور ۱۳۷۲؛ زرگویز، سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ شهریور ۱۳۷۲؛ استان آنکارا، آنکارا، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۷۲؛ میدان قیام، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ شهریور ۱۳۷۲؛ سوران (ديانا)، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۷۲ — مهر ۱۳۷۲؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.