بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۲۰۱ – ۱۵۲۵۰ از ۲۶۳۶۹
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
نحوه کشته‌شدن: بمب‌گذاری؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۹؛ ، وستروس، سوئد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۹؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۹ مهر ۱۳۶۹؛ ترکيه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۹ — آبان ۱۳۶۹؛ زندان نهاوند، نهاوند، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱ آبان ۱۳۶۹؛ پاريس، فرانسه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۹؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ دی ۱۳۶۹؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ دی ۱۳۶۹؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ دی ۱۳۶۹؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۹ — ۱۳۷۰؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۹ — ۱۳۷۰؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۹ — ۱۳۷۰؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ دی ۱۳۶۹؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ دی ۱۳۶۹؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۹ — ۱۳۷۰؛ شهر ری، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۹ — ۱۳۷۰؛ شهر ری، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۹ — ۱۳۷۰؛ شهر ری، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص؛ ۱۳۶۹ — ۱۳۷۰؛ گلوگاه، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۹ — اسفند ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۹ — اسفند ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۹ — اسفند ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۹ — اسفند ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۹ — اسفند ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۲۹ فروردین ۱۳۷۰؛ میدان ووبان - شماره ۳، پاريس، فرانسه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۲۱ تیر ۱۳۷۰؛ دانشگاه تسوکوبا، تسوکوبا، ژاپن
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲ مرداد ۱۳۷۰؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۰؛ خانه شماره ۳۷ خیابان کلورزه، سورن، فرانسه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۰؛ خانه شماره ۳۷ خیابان کلورزه، سورن، فرانسه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ مرداد ۱۳۷۰؛ پاريس، فرانسه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۱ مرداد ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ شهریور ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۸ شهریور ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۸ مهر ۱۳۷۰؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۷ آبان ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۷ آبان ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۷ آبان ۱۳۷۰؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۶ آذر ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ آذر ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۰ — ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۰ — ۱۳۷۱؛ عراق

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.