بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۴۰۱ – ۱۷۴۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ آبان ۱۳۸۶؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ آبان ۱۳۸۶؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۸، ۱۳۸۶؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۸۶؛ استان مرکزی، ايران، قم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، ايرانشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۶ — آذر ۱۳۸۶؛ استان مازندران، ايران، گنبد کاووس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۶ — آذر ۱۳۸۶؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۶ — آذر ۱۳۸۶؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۸۶ — آذر ۱۳۸۶؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ آبان ۱۳۸۶؛ استان مرکزی، ايران، قم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۸۶؛ استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ آبان ۱۳۸۶؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۸۶؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۸۶؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۸۶؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۸۶؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۰ آذر ۱۳۸۶؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۶ — دی ۱۳۸۶؛ استان بوشهر، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۸۶؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۸۶؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۶؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۶؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۸۶؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۸۶؛ استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۶؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۶؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۶؛ استان فارس، ايران، سپيدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ دی ۳، ۱۳۸۶؛ استان فارس، ايران، کازرون
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.